Witamy na stronie internetowej Komornika Sądowego Tomasza Draganika obsługującego sprawy z terenu miejscowości Gdańsk..


Komornik będąc funkcjonariuszem publicznym zajmuje się realizacją zadań powierzonych mu w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.

Prawo wyboru dowolnego komornika:

Wierzyciel zgodnie z art.8 ust.5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.


Zgodnie z art.8 ust.6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.


Pobierz oświadczenie o wyborze komornika

O czym warto wiedzieć:

img

Informacja dla WIERZYCIELA

Jeśli chcą Państwo wszcząć postępowanie egzekucyjne, należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym w oryginale.

img

Informacja dla DŁUŻNIKA

Jeśli masz dług pamiętaj, że po wszczęciu egzekucji komorniczej masz obowiązek spełnić świadczenie razem z kosztami egzekucyjnym.

img

Dokumenty DO POBRANIA

Pobierz ważne dokumenty, takie jak: wnioski, oświadczenia, akty prawne, pełnomocnictwa.

Dlaczego warto z nami współpracować:

Kancelaria zajmuje się:

1. Sporządzaniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

2. Weryfikowaniem istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

3. Wykonywaniem innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów.

4. Wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne.

5. Wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia niepieniężne m.in. opróżnienie lokalu z ruchomości lub osób (tzw. eksmisja), wydanie nieruchomości.

6. Opróżnienie lokalu z ruchomości lub osób, wydanie nieruchomości.

7. Wykonywaniem orzeczeń sądowych o zabezpieczenie roszczeń.

8. Wykonywaniem innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów.

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Tomasz Daraganik może prowadzić postępowania egzekucyjne w granicach swojej właściwości również w Gdańsku, a także na terenie całego kraju na zasadzie wyboru komornika przez wierzyciela z wykluczeniem spraw związanych egzekucją z nieruchomości.

Kancelaria korzysta z:

KOMORNIK-ONLINE

Jest to system, który ułatwia kancelarii współprace w relacji komornik – wierzyciel i umożliwia wgląd do spraw wierzycieli.

LICYTACJE.KOMORNIK.PL

Jest to serwis Krajowej Rady Komorniczej, który zapewnia dostęp online do obwieszczeń o zaplanowanych przez komorników sądowych licytacji ruchomości oraz nieruchomości.

OGNIVO

Jest to system bankowy, który umożliwia wymianę drogą elektroniczną informacji w zakresie komornik – bank. Dzięki temu systemowi możemy odszukać informację dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużników.

EPU (numer ID Komornika: 2231)

Dzięki temu systemowi możemy prowadzić postępowania egzekucyjne w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy. EPU to skrót od Elektroniczne Postępowanie Upominawcze.

e-CEPIK

Jest to Elektroniczna Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, która obejmuje główną bazę danych, która zawiera informacje o wszystkich pojazdach, ich posiadaczach oraz właścicielach.

REJESTR ZASTAWÓW

Jest to elektroniczny dostęp do Rejestru Zastawów.

CEIDG

Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej.

e-REGON NIP KRS

Jest to system, który udostępnia GUS. Dzięki temu systemowi możemy sprawdzać identyfikatory dłużników a także informacje o prowadzonych przez dłużnika firmach, czy też działalnościach gospodarczych.

E-KRS

Jest to dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego, który udostępnia nam Ministerstwo Sprawiedliwości.

PUE ZUS

Jest to Platforma Usług Elektronicznych ZUS, dzięki niej poszukujemy źródeł dochodów dłużnika i majątku

Baza PESEL / Pesel Net CPD

Jest to Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dzięki temu systemowi możemy sprawnie uzyskiwać dane osobowe oraz adresy dłużników.

EKW

Jest to dostęp elektroniczny do Ksiąg Wieczystych, który pozwala nam ustalać nieruchomości, które należą do dłużników.