Nasza właściwość terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Tomasz Draganik

Może prowadzić postępowania egzekucyjne w granicach swojej właściwości, a także ma terenie całego kraju na zasadzie wyboru komornika przez wierzyciela z wykluczeniem spraw związanych egzekucją z nieruchomości.


Dokonując wyboru komornika spoza rewiru, wierzyciel winien złożyć wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie o korzystaniu z prawa wyboru komornika.


Komornik Sądowy Tomasz Draganik spełnia ustawową przesłankę o braku sześcio miesięcznych zaległości przy prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i jest uprawniony do prowadzenia postępowań z możliwością wyboru wierzyciela na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Podstawę prawną stanowi art. 8 ust. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Wykaz dzielnic w Gdyni, obejmujący granice właściwości:

Wykaz ulic w Gdyni, obejmujący granice właściwości: