Informacje dla dłużnika

Jak dokonywać wpłat do komornika

Po wszczęciu egzekucji dłużnik ma obowiązek spełnić świadczenie oraz koszty egzekucji. Wszelkich wpłat komornikowi należy dokonywać:

  • przelewem na rachunek bankowy komornika,
  • gotówką na kwitariusz przychodowy (osobiście w kancelarii lub komornikowi podczas czynności terenowych).

Przy dokonaniu wpłat należy podać sygnaturę akt postępowania egzekucyjnego


Numer konta bankowego:
Santander Bank Polska
26 1910 1048 2625 3796 7929 0001

Jakie są obowiązki dłużnika

Każdy dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca zamieszkania, pobytu trwającego dłużej niż jeden miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny. W przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Jak składać wyjaśnienia

Dłużnik ma obowiązek złożenia wyjaśnienia w zakresie posiadanego przez niego majątku.


Zgodnie z art. 801 kpc, gdy wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji lub uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie jest wstanie wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia wierzyciela, komornik wezwie dłużnika do złożenia odpowiednich wyjaśnień.

Pamiętaj o odpowiedzialności karnej

Odpowiedzialnością karną zagrożone jest zgodnie z art 300- 302 kodeksu karnego:


  • zniszczenie rzeczy do której kierowana jest egzekucja
  • rzeczywiste lub pozorne obciążanie mienia zajętego lub zagrożonego zajęciem
  • usuwanie składników mienia spod egzekucji
  • ukrywanie składników mienia przed egzekucją
  • zbywanie składników mienia zajętych albo zagrożonych zajęciem

Czy komornik może otworzyć pomieszczenia i je przeszukać

Zgodnie z art. 814 kpc gdy cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otwarcie domu oraz innych budynków i pomieszczeń dłużnika, oraz przeszuka jego rzeczy. W przypadku, gdy to nie wystarczy, komornik ma prawo przeszukać ubrania, które dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić oraz gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, jakie ma przy sobie. Gdy podczas dokonywania czynności egzekucyjnych w mieszkaniu dłużnika komornik zobaczy, iż dłużnik oddał poszukiwane przedmioty swojemu domownikowi, czy też innej osobie do ukrycia, komornik może przeszukać ubrania tej osoby oraz przedmioty, jakie ma ona przy sobie.


Przeszukanie ubrania na osobie dłużnika oraz przedmiotów, które dłużnik ma przy sobie, poza miejscem zamieszkania, przedsiębiorstwem, zakładem oraz gospodarstwem dłużnika może nastąpić na podstawie pisemnego zezwolenia właściwego Prezesa Sądu Rejonowego. W wypadkach nie cierpiących zwłoki przeszukanie może być dokonane bez jakiegokolwiek zezwolenia, jednak czynność ta musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia Prezesowi Sądu Rejonowego. Przeszukanie odzieży może być dokonane tylko przez osobę tej samej płci, co dłużnik.

Jakie są koszty egzekucyjne

Zgodnie z art. 770 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik.


Zgodnie z art. 7701 prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów podlega wykonaniu po uprawomocnieniu się bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności.


Na koszty egzekucyjne składają się:

  • opłaty egzekucyjne
  • wydatki gotówkowe

Tekst podstrony oparty na fragmentach “Encyklopedii egzekucji sądowej” pod redakcją Zbigniewa Szczurka. Wydawnictwo “Currenda” Sopot 2002.