Informacje dla wierzyciela

Weryfikacja dłużnika w systemie Ognivo

W ramach zapytania do systemu Ognivo, bezpłatnie dokonujemy zapytania do następujących banków celem ustalenia rachunku bankowego dłużnika:


 • PKO BP S.A.
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Bank BPH SA
 • BZ WBK S.A.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • mBank S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Pekao S.A.
 • HSBC Bank Polska S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Euro Bank S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • PLUS BANK S.A
 • Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • FM Bank S.A.
 • Santander Bank Polska
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • IDEA Bank S.A.
 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 • VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.
 • mBank Hipoteczny S.A.
 • DNB Bank Polska
 • Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce
 • BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce
 • Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce
 • Alior Bank S.A.
 • Banki Spółdzielcze mające siedzibę na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
 • SKOK-i mające siedzibę na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Proces wszczęcia egzekucji

Jeśli chcą Państwo wszcząć egzekucję należy złożyć wniosek egzekucyjny oraz tytuł wykonawczy w oryginale. W przypadku składania wniosku o wszczęcie egzekucji przez osobę prawną dołączyć należy dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentacji dla osób składajacych wniosek.


We wniosku egzekucyjnym należy:

 • wskazać świadczenie, które ma być wyegzekwowane,
 • wybrać sposób egzekucji.

Każdy wierzyciel ma prawo wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko jednemu dłużnikowi a wniosek o wszczęcie egzekucji powinien spełnić określone warunki formalne pisma procesowego.

Pobierz wniosek egzekucyjny - wzór

We wniosku egzekucyjnym umieść jak najwięcej danych dłużnika:

 • osoba fizyczna: NIP, Pesel, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania,
 • osoba prawna: NIP, Regon, KRS, siedziba osoby prawnej.

Egzekucja z ruchomości, jakie powinno dołączyć się informacje:

We wniosku o egzekucję z ruchomości wierzyciel musi wskazać:


 • ruchomości, do których ma być skierowana egzekucja,
 • adres, pod którym ruchomości sie znajdują.

Egzekucja z nieruchomości, jakie powinno dołączyć się informacje:

 • położenie nieruchomości - adres,
 • określenie czy dłużnik jest jej właścicielem/współwłaścicielem,
 • nr księgi wieczystej nieruchomości.

Jeśli wskazujesz egzekucję z wynagrodzenia za pracę, wierzytelności lub rachunku bankowego dłużnika, powinno dołączyć się informacje dotyczące:

 • nazwy zakładu pracy dłużnika i wskazać jego pełną nazwę i adres,
 • nazwy „trzeciodłużnika” oraz wskazać jego pełną nazwę i adres – jest to podmiot wobec którego dłużnik ma roszczenie pieniężne – wierzytelność,
 • nazwę banku i/lub nr rachunku bankowego dłużnika.

Dokumenty do pobrania przez wierzyciela

 • wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 • wniosek o wszczęcie postępowania alimentacyjnego
 • wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego
 • wniosek o wszczęcie egzekucji opróżnienia lokalu mieszkalnego/użytkowego

Pamiętaj, że masz prawo wyboru komornika

Wierzyciel zgodnie art.8 ust.5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.


Zgodnie art.8 ust.6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

 • oświadczenie o wyborze komornika

Zlecenie przeszukania majątku

Każdy wierzyciel zobowiązany jest do wskazania majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja komornicza. Gdy wierzyciel nie posiada informacji na temat majątku dłużnika może zgodnie z art. 797 ¹ kpc zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem.


Zgodnie z art. 53 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji opłatę stałą w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego komornik pobiera od wierzyciela w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku dłużnika w trybie art. 797 ¹ kpc.

 • zlecenie poszukiwania majątku

Jakie ponosi się wydatki w toku egzekucji

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, Komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji tylko w zakresie określonym ustawą.


Wydatkami, o których mowa w ust. 1, są:


 • koszty doręczenia korespondencji, za wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji bądź postępowania zabezpieczającego,
 • należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnościach,
 • należności biegłych,
 • koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości,
 • koszty działania komornika, o których mowa w art. 8 ust. 11, poza terenem rewiru komorniczego,
 • koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym,
 • koszty ogłoszeń w pismach,
 • koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

Jakiej zaliczki na wydatki wymagamy

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji na pokrycie wydatków, o których mowa w art. 39, komornik może żądać zaliczki od strony lub innego uczestnika postępowania, który wniósł o dokonanie czynności, uzależniając czynność od jej uiszczenia.


Tekst podstrony oparty na fragmentach “Encyklopedii egzekucji sądowej” pod redakcją Zbigniewa Szczurka. Wydawnictwo “Currenda” Sopot 2002.