Przepisy stanowiące podstawę działalności komornika sądowego

Kodeks postępowania cywilnego

Ustawa zawiera zbiór przepisów prawnych z zakresu postępowania cywilnego.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Ustawa określa zakres kompetencji komornika sądowego, sposób powoływania i odwołania komornika sądowego, obowiązki i prawa komornika, wysokość opłat i wydatków egzekucyjnych oraz informacje o samorządzie komorniczym.

Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego

Ustawa określa zasady etyki zawodowej komornika sądowego wynikające z uniwersalnych norm etycznych oraz zasad etyki zawodowej prawników przyjętych w Unii Europejskiej i przystosowanych do zawodu komornika.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Ustawa określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji, warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych

Ustawa określa postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna.