Nasza właściwość terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Tomasz Draganik

Może prowadzić postępowania egzekucyjne w granicach swojej właściwości (Gdynia), a także na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego na zasadzie wyboru komornika przez wierzyciela z wykluczeniem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.


Dokonując wyboru komornika spoza rewiru, wierzyciel winien złożyć wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie o korzystaniu z prawa wyboru komornika.


Komornik Sądowy Tomasz Draganik spełnia ustawową przesłankę o braku 6 miesięcznych zaległości przy prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i jest uprawniony do prowadzenia postępowań z możliwością wyboru wierzyciela na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Podstawę prawną stanowi art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

Wykaz dzielnic w Gdyni, obejmujący granice właściwości:

Wykaz ulic w Gdyni, obejmujący granice właściwości: