Wniosek egzekucyjny wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony na piśmie (wzór wniosku do pobrania) lub ustnie do protokołu w siedzibie kancelarii komornika sądowego.


Wniosek przeprowadzenia egzekucji powinien odpowiadać warunkom pisma procesowego wskazanych w art. 126 kpc, a ponadto zawierać oznaczenie świadczenia, które ma być spełnione oraz wskazanie sposobu egzekucji (art. 797 kpc).


Świadczenie, którego spełnienia żąda wierzyciel, powinno być dokładnie oznaczone. W przypadku świadczenia pieniężnego należy wskazać w cyfrach wysokość należności głównej oraz należności ubocznych tj. odsetek, kosztów procesu, kosztów wydania klauzuli wykonalności, kosztów poprzedniej egzekucji. W szczególności, w przypadku żądania odsetek za zwłokę należy wskazać ich wysokość oraz datę, od której należy je liczyć. Świadczenie wskazane we wniosku egzekucyjnym powinno wynikać z treści tytułu wykonawczego. Wierzyciel może żądać wyegzekwowania całości lub tylko części świadczenia wynikającego z tytułu wykonawczego.


Zgodnie z art. 799 § 1 wierzyciel ma prawo w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Sposoby egzekucji zostały określone przez kodeks postępowania cywilnego.


W zależności od tego, do jakiego składnika majątku dłużnika jest skierowana egzekucja świadczeń pieniężnych, rozróżniamy następujące jej sposoby:

 • z ruchomości;
 • z wynagrodzenia za pracę;
 • z rachunków bankowych;
 • z innych wierzytelności;
 • z innych praw majątkowych;
 • z nieruchomości (zwykła i uproszczona);
 • z użytkowania wieczystego;
 • z ułamkowej części nieruchomości;
 • ze statków morskich;
 • przez zarząd przymusowy;
 • przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

Organ egzekucyjny jest związany treścią wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji. Oznacza to, że organ egzekucyjny nie może egzekwować świadczenia w rozmiarze szerszym niż zakreślony we wniosku ani prowadzić egzekucji ze składników majątku dłużnika niewskazanych przez wierzyciela.


Do wniosku o wszczęcie egzekucji egzekucji należy dołączyć tytuł wykonawczy w oryginale. W przypadku składania wniosku o wszczęcie egzekucji przez osobę prawną dołączyć należy dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentacji dla osób składających wniosek.


Jeżeli wniosek o wszczęcie egzekucji nie spełnia warunków pisma procesowego określonych w art. 126 oraz warunków wskazanych w art. 797 kpc organ egzekucyjny wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie tygodniowym pod rygorem jego zwrotu.


 • wniosek egzekucyjny wzór
 • wniosek egzekucyjny formularz