Witamy na stronie internetowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Tomasza Draganika.


Komornik będąc funkcjonariuszem publicznym zajmuje się realizacją zadań powierzonych mu w ustawie o komornikach sądowych.

Prawo wyboru dowolnego komornika:

Wierzyciel zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:


1. O egzekucję z nieruchomości.

2. O wydanie nieruchomości.

3. O wprowadzenie w posiadanie nieruchomości.

4. O opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy.

5. W których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.


Zgodnie z art.10 ust.3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.


Pobierz oświadczenie o wyborze komornika

O czym warto wiedzieć:

Komornik gdynia

Informacja dla WIERZYCIELA

Jeśli chcą Państwo wszcząć postępowanie egzekucyjne, należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym w oryginale.

Komornik sądowy Gdynia

Informacja dla DŁUŻNIKA

Jeśli masz dług pamiętaj, że po wszczęciu egzekucji komorniczej masz obowiązek spełnić świadczenie razem z kosztami egzekucyjnym.

img

Dokumenty DO POBRANIA

Pobierz ważne dokumenty, takie jak: wnioski, oświadczenia, akty prawne, pełnomocnictwa.

Komornik Tomasz Draganik w Gdyni zajmuje się:

1. Wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.).

2. Wykonywaniem innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.

3. Wykonywaniem postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza.

4. Wykonywaniem zadań określonych w innych ustawach.

5. Na zlecenie sądu - osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.

6. Sporządza protokół stanu faktycznego.

7. Wykonywaniem orzeczeń sądowych o zabezpieczenie roszczeń.

8. Na wniosek organizatora licytacji - sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

Może prowadzić postępowania egzekucyjne w granicach swojej właściwości (Gdynia), a także na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego na zasadzie wyboru komornika przez wierzyciela z wykluczeniem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Kancelaria korzysta z:

KOMORNIK-ONLINE

Jest to system, który ułatwia kancelarii współprace w relacji komornik – wierzyciel i umożliwia wgląd do spraw wierzycieli.

LICYTACJE.KOMORNIK.PL

Jest to serwis Krajowej Rady Komorniczej, który zapewnia dostęp online do obwieszczeń o zaplanowanych przez komorników sądowych licytacji ruchomości oraz nieruchomości.

OGNIVO (z dostępem do banków spółdzielczych oraz SKOK-ów)

Jest to system bankowy, który umożliwia wymianę drogą elektroniczną informacji w zakresie komornik – bank. Dzięki temu systemowi możemy odszukać informację dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużników.

EPU (numer ID Komornika: 2231)

Dzięki temu systemowi możemy prowadzić postępowania egzekucyjne w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy. EPU to skrót od Elektroniczne Postępowanie Upominawcze.

e-CEPIK

Jest to Elektroniczna Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, która obejmuje główną bazę danych, która zawiera informacje o wszystkich pojazdach, ich posiadaczach oraz właścicielach.

REJESTR ZASTAWÓW

Jest to elektroniczny dostęp do Rejestru Zastawów.

CEIDG

Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej.

e-REGON NIP KRS

Jest to system, który udostępnia GUS. Dzięki temu systemowi możemy sprawdzać identyfikatory dłużników a także informacje o prowadzonych przez dłużnika firmach, czy też działalnościach gospodarczych.

E-KRS

Jest to dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego, który udostępnia nam Ministerstwo Sprawiedliwości.

PUE ZUS

Jest to Platforma Usług Elektronicznych ZUS, dzięki niej poszukujemy źródeł dochodów dłużnika i majątku

Baza PESEL / Pesel Net CPD

Jest to Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dzięki temu systemowi możemy sprawnie uzyskiwać dane osobowe oraz adresy dłużników.

EKW

Jest to dostęp elektroniczny do Ksiąg Wieczystych, który pozwala nam ustalać nieruchomości, które należą do dłużników.